پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
243
محبوب

بازدید نظارت ستادی ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/11/16
بازدید نظارت ستادی ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیرباحضورفرماندهی محترم درمورخه95/11/16
بازدید نظارت ستادی ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/11/16
    تاریخ› یکشنبه 17 بهمن 1395 - 00:43

بازدید نظارت ستادی ناحیه مقاومت بسیج عمار یاسر ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیرباحضورفرماندهی محترم درمورخ95/11/16انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/30
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/30
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/30
    تاریخ› شنبه 02 بهمن 1395 - 03:45

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/30انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/16
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/16
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/16
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 23:07

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/16انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/8
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/8
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/8
    تاریخ› چهارشنبه 08 دي 1395 - 23:16

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/10/8انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/9/11
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/11
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/9/11
    تاریخ› جمعه 12 آذر 1395 - 19:59

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/11انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج  الغدیر درمورخه95/8/27
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/27
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/8/27
    تاریخ› جمعه 28 آبان 1395 - 03:33

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرباحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/27 انجام شد.

جلسه گروهان پایگاه مقاومت بسیج الغدیرگردان واکنش سریع پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه گروهان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر گردان واکنش سریع باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه گروهان پایگاه مقاومت بسیج الغدیرگردان واکنش سریع پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 26 آبان 1395 - 15:29

جلسه گروهان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر گردان واکنش سریع باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیرواعضای گروهان واکنش سریع انجام شد.

جلسه  توجیهی حفاظت پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با اعضای شورا  درمورخه95/8/18
جلسه توجیهی حفاظت پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با اعضای شورا وحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/18
جلسه توجیهی حفاظت پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با اعضای شورا درمورخه95/8/18
    تاریخ› چهارشنبه 19 آبان 1395 - 01:35

جلسه توجیهی حفاظت پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با اعضای شورا وحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/18 انجام شد.

جلسه اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› دوشنبه 17 آبان 1395 - 04:55

جلسه اعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم انجام شد.

جلسه توجیحی فرمانده عملیات با نیروهای عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه توجیحی فرمانده عملیات با نیروهای عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/8/10
جلسه توجیحی فرمانده عملیات با نیروهای عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› سه شنبه 11 آبان 1395 - 02:21

جلسه توجیحی فرمانده عملیات با نیروهای عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/8/10برگزارشد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 22:40

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم انجام شد.

جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امر به معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 30 مهر 1395 - 16:49

جلسه اعضای شورای امربه معروف با حضورفرماندهی محترم و اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 28 مهر 1395 - 15:11

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم انجام شد.

جلسه نیروهای گروهان بافرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/7/13
جلسه نیروهای گروهان بافرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/7/13
جلسه نیروهای گروهان بافرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/7/13
    تاریخ› چهارشنبه 14 مهر 1395 - 01:27

جلسه نیروهای گروهان بافرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه 95/7/13انجام شد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 24 شهريور 1395 - 15:43

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم صورت گرفت

بازدیدو نظارت ستادی حوزه109 اباصالح المهدی(عج) ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر
بازدیدو نظارت ستادی حوزه109 اباصالح المهدی(عج) ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم
بازدیدو نظارت ستادی حوزه109 اباصالح المهدی(عج) ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 05 شهريور 1395 - 00:59

بازدیدو نظارت ستادی حوزه109 اباصالح المهدی(عج) ازپایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم انجام شد.

جلسه فرماندهی محترم با نیروی انسانی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درموردجذب وتبدیل عضویت
جلسه فرماندهی محترم بانیروی انسانی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درموردجذب وتبدیل عضویت
جلسه فرماندهی محترم با نیروی انسانی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درموردجذب وتبدیل عضویت
    تاریخ› یکشنبه 31 مرداد 1395 - 05:31

جلسه فرماندهی محترم بانیروی انسانی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درموردجذب وتبدیل عضویت صورت برگزارشد.

جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 22 مرداد 1395 - 03:40

جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم برگزارشد

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 22 مرداد 1395 - 03:25

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم برگزارشد.

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم
جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 15 مرداد 1395 - 02:10

جلسه اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر با حضورفرماندهی محترم صورت گرفت

RSS