پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
243
محبوب

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/11/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/11/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/11/4
    تاریخ› سه شنبه 05 بهمن 1395 - 14:54

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/11/4انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/27
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/27
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/27
    تاریخ› سه شنبه 28 دي 1395 - 03:43

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/10/27انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/18
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/10/18
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/10/18
    تاریخ› یکشنبه 19 دي 1395 - 01:30

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/10/18انجام شد.

برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر95/10/4
برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم مورخه95/10/4
برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر95/10/4
    تاریخ› یکشنبه 05 دي 1395 - 15:25

برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرمورخه95/10/4 انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/29
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/29
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/29
    تاریخ› سه شنبه 30 آذر 1395 - 01:15

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/9/29انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/20
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/20
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/9/20
    تاریخ› یکشنبه 21 آذر 1395 - 02:25

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/9/20انجام شد.

برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر95/9/18
برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم مورخه95/9/18
برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر95/9/18
    تاریخ› جمعه 19 آذر 1395 - 02:08

برگزاری زیارت عاشورا پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرمورخه95/9/18 انجام شد.

نصب پلاکارد به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› جمعه 19 آذر 1395 - 01:37

نصب پلاکارد به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/9/15
جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/9/15
جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/9/15
    تاریخ› سه شنبه 16 آذر 1395 - 01:58

جلسه اعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای شورای فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه95/9/15انجام شد.

نصب پلاکارد به مناسبت اربیعن حسینی توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت اربیعن حسینی باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
نصب پلاکارد به مناسبت اربیعن حسینی توسط پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› شنبه 29 آبان 1395 - 21:58

نصب پلاکارد به مناسبت اربیعن حسینی باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امر به معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
جلسه اعضای شورای امربه معروف پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› چهارشنبه 26 آبان 1395 - 15:07

جلسه اعضای شورای امر به معروف باحضورفرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج الغدیر برگزارشد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/19
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/19
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/19
    تاریخ› پنجشنبه 20 آبان 1395 - 23:30

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه 95/8/19انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
    تاریخ› یکشنبه 16 آبان 1395 - 00:59

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/15انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/15
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/15
    تاریخ› یکشنبه 16 آبان 1395 - 00:02

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/15انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/6
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/6
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/6
    تاریخ› جمعه 07 آبان 1395 - 02:18

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/6انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/5
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم درمورخه95/8/5
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیردرمورخه95/8/5
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 22:35

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر درمورخه 95/8/5انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/8/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش مورخه95/8/4
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر مورخه95/8/4
    تاریخ› سه شنبه 04 آبان 1395 - 23:09

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش مورخه95/8/4انجام شد.

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› سه شنبه 04 آبان 1395 - 01:00

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم ومعاونت تربیت وآموزش انجام شد.

برگزاری زیارت عاشورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
برگزاری زیارت عاشورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم
برگزاری زیارت عاشورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› یکشنبه 02 آبان 1395 - 23:11

برگزاری زیارت عاشورای پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم انجام شد.

عزاداری هیئت رزمندگان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
عزاداری هیئت رزمندگان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم
عزاداری هیئت رزمندگان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر
    تاریخ› یکشنبه 02 آبان 1395 - 02:28

عزاداری هیئت رزمندگان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر باحضورفرماندهی محترم واعضای پایگاه مقاومت بسیج الغدیرانجام شد.

RSS
1 2 3 4