تاریخ : دوشنبه 11 تير 13:11
کد خبر : 700110
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین ممدجویان

توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین ممدجویان

توزیع وتقسیم پولهاس فطریه وکفاره بین ممدجویان


کفاره

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ